BBPlG, Vorhaben 1: Emden Ost – Osterath (A-Nord)

De planning- en vergunningsprocedure in Duitsland verloopt volgens het Netz­ausbau­beschleunigungs­gesetz Übertragungs­netz (NABEG). Deze bestaat uit twee stappen: Bundesfachplanung en Planfeststellung. Het doel van de procedure van de Bundesfachplanung is de vaststelling van een tracécorridor van maximaal 1.000 m breedte. Daarbinnen wordt in de daaropvolgende Planfeststellung het tracé voor de hoogspannings­gelijkstroom­verbinding gevonden.

Bundesfachplanung met plan-MER (§§ 4 tot 13 NABEG)

Aanvraag

De onderhavige aanvraag van Amprion van 21 maart 2018 heeft betrekking op de eerste stap van de vergunnings­procedure: de Bundesfachplanung. Bij deze procedure onderzoekt de Bundesnetzagentur, of de voorgestelde tracécorridor verenigbaar is met ruimtelijke en milieu aspecten. In het kader van deze procedure wordt een plan-MER doorlopen. De wettelijke verplichting voor de plan-MER baseert op § 5 lid 4 NABEG en bijlage 5 Nr. 1.11 van het UVPG (Duitse Milieuwet).

Aanvraagconferentie

Als eerste stap bij de procedure van de Bundes­fach­planung organiseert de Bundes­netzagentur zogenaamde aanvraagconferenties en bepaalt reikwijdte en detail­niveau van de MER (Scoping).

In de aanvraagconferentie wordt met name toegelicht, in hoeverre er over­eenstemming van de aangevraagde tracécorridor met de eisen van ruimtelijke ordening bestaat of tot stand kan worden gebracht en in welke reikwijdte en welk detailniveau gegevens in de MER volgens § 40 van het Gesetz über die Umwelt­verträglich­keits­prüfung (UVPG) dienen te worden opgenomen. Basis van de conferentie is de in de aanvraag omschreven voorgestelde corridor alsmede de mogelijke alternatieven. Op de conferentie vindt tevens de scoping plaats in het kader van het UVPG (Duitse Milieuwet).

Over het complete plan A-Nord vonden in totaal vijf aanvraagconferenties plaats. Op 29 mei 2018 vond een aanvraagconferentie met de mogelijkheid voor de deelname van Nederlandse autoriteiten en publiek in Ahaus plaats. In deze conferentie werden onder andere de gevolgen van het totale plan voor Nederland toegelicht, met name binnen welke reikwijdte en welk detailniveau gegevens over de gevolgen voor het Nederlandse grondgebied in de in te dienen stukken moeten worden opgenomen. Centraal op deze conferentie stond voor de deelnemers aan Duitse kant planningsonderdeel C (gebied Wietmarschen gebied Borken/Scherm­beck).

Aan deze conferentie konden ook Nederlandse milieu-organisaties en Nederlandse burgers deelnemen. Daarvoor werd tijdens de conferentie een simultaan­vertaling aangeboden.

Onderzoekskader

De Bundesnetzagentur heeft het onderzoekskader voor de vier onderdelen van het project A-Nord op grond van § 7 lid 4, NABEG vastgelegt. In de op grond van § 8 NABEG door de initiatiefnemer Amprion in te dienen stukken worden ook mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten op Nederland onderzocht. U kunt de documenten downloaden van de Duitstalige webpagina's. De relevante delen van de stukken worden ook in het Nederlands vertaald en openbaar gemaakt.

Documenten (§ 8 NABEG)

Op 30 april 2020 heeft de planuitvoerder Amprion stukken overeenkomstig § 8 van de Duitse wet op de versnelling van de uitbreiding van het extra-hoogspanningsnet NABEG ingediend. Op 29 mei 2020 heeft de Bundesnetzagentur de volledigheid hiervan bevestigd.

In overeenstemming met § 9 NABEG betrekt de Bundesnetzagentur nu de organen waaronder zaken van openbaar belang ressorteren en het publiek in Duitsland en Nederland erbij. De publieke terinzagelegging van de stukken begint op 22 juni 2020. Vanaf dit tijdstip zullen de stukken en informatie over uw inspraak­mogelijkheden ook van deze website kunnen worden gedownload.

Planfeststellung met project-MER (§§ 18 tot 24 NABEG)

Tijdens de volgende stap, de Planfeststellung, wordt het exacte tracé vastgelegd. Hierbij wordt een project-MER doorlopen en opnieuw een participatie met autoriteiten en burgers georganiseerd.

Stand: 29. Mai 2020